پژوهشگاه قوه قضاییه

اهداف

پژوهشگاه قوه قضاییه با اهداف

الف-پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در موضوعات حقوقی و قضاییه

ب-عنایت به تاکیدات ارزنده مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش

ج-اهمیت به نقش زیربنایی پژوهش در رشد و بالندگی فردی و ارتقای عملکرد سازمانی

د-توجه به ضرورت تقویت پشتوانه علمی تدابیر، تصمیمات و لوایح قضایی

ه-سازماندهی و نظام مندسازی فعالیت های پژوهشی در دستگاه قضا

و-بستر سازی مناسب برای توسعه پژوهش در حوزه های مرتبط با قضا در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد تا به عنوان بازوی پژوهشی و مطالعاتی قوه، به فعالیت بپردازد.

فعالیت ها

پژوهشگاه به موجب اساسنامه، وظایف ذیل را برای خود برمی شمارد

الف-فراهم کردن امکانات لازم و زمینه های مناسب برای انجام فعالیت های پژوهشی

ب-شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در سطح استانی و ملی در زمینه های مختلف از قبیل تحول ساختار قضایی، لوایح و قوانین شکلی و ماهوی، تامین و توسعه منابع انسانی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، اقدامات اصلاحی و تربیتی و سایر نیازهای پژوهشی مرتبط با ماموریت های قوه قضاییه

ج-انجام مطالعات آینده پژوهی به منظور رهگیری مسایل و معضلات پیش روی دستگاه قضا

د-برنامه ریزی، هدایت و اجرای طرح های پژوهشی

ه-ارزیابی میزان اثربخشی پژوهش ها در عملکرد قوه قضاییه

و-ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضاییه و اسیب شناسی آن ها

ز-همکاری و هماهنگی با نظام پژوهش کشور (وزارت علوم، شورای عتف و شورای راهبردی نقشه جامع کشور)

ح-همکاری با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور

ط-اطلاع رسانی و نشر نتایج پژوهشی در سطح ملی و فراملی

ی-مدیریت اسناد و مدارک علمی مورد نیاز و توسعه کتابخانه هاُ مراکز اسناد و پایگاه های اطلاعاتی، متناسب با اهداف پژوهشگاه

ک-برگزاری نشست ها، کرسی های نظریه پردازی، همایش های علمی و جلسات نقد و مناظره - ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در میان مسوولان، قضات و کارکنان قوه قضاییه

ل-تربیت نیروی پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه

م-انجام پژوهش های موردی حسب نظر ریاست قوه قضاییه

ن-انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست قوه قضاییه

ساختار

 

پژوهشگاه به منظور اجرای بندهای اساسنامه، ۵ بخش ساختاری را برای خود تعریف نموده است

الف- ریاست

ب-هیات امناء

ج-شورای پژوهشی

د- معاونت پژوهشی. شامل: 1- گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی 2 - اداره ارتباطات و همکاری های علمی 3 - اداره نشر و اطلاع رسانی پژوهشی 4- اداره کتابخانه ها و اسناد

ه- معاونت اجرایی شامل: - اداره دبیرخانه، کارگزینی و رفاه - اداره امور مالی و بودجه - اداره امور عمومی - اداره فن آوری اطلاعات

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖