همکاری با ما

 لطفا پس از دریافت و ذخیره فرم درخواست ، نسبت به تکمیل و ارسال آن به پست الکترونیکی info@jpri.ir  اقدام فرمایید .

 

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

محل تولد(استان/شهرستان) :

تابعیت :

دین/مذهب :

کد ملی :

وضعیت تاهل :

مجردمتاهل

نام و نام خانوادگی همسر :

شغل همسر :

محل کار همسر :

آدرس کامل منزل فعلی :

شغل :

ایمیل :

تلفن :

نام شخصی که بتوان در صورت لزوم توسط وی با شما تماس گرفت :

تلفن شخصی که بتوان در صورت لزوم توسط وی با شما تماس گرفت :

آدرس شخصی که بتوان در صورت لزوم توسط وی با شما تماس گرفت :

محل اخذ مدرک دیپلم :

رشته تحصیلی دیپلم :

تاریخ شروع (دیپلم) :

تاریخ پایان (دیپلم) :

معدل کل دیپلم :

توضیحات (دیپلم) :

محل اخذ مدرک فوق دیپلم :

رشته تحصیلی فوق دیپلم :

تاریخ شروع (فوق دیپلم) :

تاریخ پایان (فوق دیپلم) :

معدل کل فوق دیپلم :

توضیحات (فوق دیپلم) :

محل اخذ مدرک لیسانس :

رشته تحصیلی لیسانس :

تاریخ شروع (لیسانس) :

تاریخ پایان (لیسانس) :

معدل کل لیسانس :

توضیحات (لیسانس) :

محل اخذ مدرک فوق لیسانس :

رشته تحصیلی فوق لیسانس :

تاریخ شروع (فوق لیسانس) :

تاریخ پایان (فوق لیسانس) :

معدل کل فوق لیسانس :

توضیحات (فوق لیسانس) :

محل اخذ مدرک دکتری :

رشته تحصیلی دکتری :

تاریخ شروع (دکتری) :

تاریخ پایان (دکتری) :

معدل کل دکتری :

توضیحات (دکتری) :

محل اخذ مدرک دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه :

رشته تحصیلی دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه :

تاریخ شروع (دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه) :

تاریخ پایان (دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه) :

معدل کل دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه :

توضیحات دوره های آموزشی فعالیتهای ویژه :

محل کار پژوهشی/اجرایی(ردیف1) :

تاریخ شروع کار پژوهشی/اجرایی(ردیف1) :

تاریخ پایان کار پژوهشی/اجرایی(ردیف1) :

سمت کار پژوهشی/اجرایی(ردیف1) :

میزان حقوق ماهیانه کار پژوهشی/اجرایی به ریال(ردیف1) :

علت ترک کار پژوهشی/اجرایی(ردیف1) :

محل کار پژوهشی/اجرایی(ردیف2) :

تاریخ شروع کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 2) :

تاریخ پایان کار پژوهشی/اجرایی(ردیف2) :

سمت کار پژوهشی/اجرایی(ردیف2) :

میزان حقوق ماهیانه کار پژوهشی/اجرایی به ریال(ردیف 2) :

علت ترک کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 2) :

محل کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 3) :

تاریخ شروع کار پژوهشی/اجرایی(ردیف3) :

تاریخ پایان کار پژوهشی/اجرایی(ردیف3) :

سمت کار پژوهشی/اجرایی(ردیف3) :

میزان حقوق ماهیانه کار پژوهشی/اجرایی به ریال(ردیف 3) :

علت ترک کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 3) :

محل کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 4) :

تاریخ شروع کار پژوهشی/اجرایی(ردیف4) :

تاریخ پایان کار پژوهشی/اجرایی(ردیف4) :

سمت کار پژوهشی/اجرایی(ردیف4) :

میزان حقوق ماهیانه کار پژوهشی/اجرایی به ریال(ردیف 4) :

علت ترک کار پژوهشی/اجرایی(ردیف 4) :

دوره آموزشی (ردیف1) :

تاریخ شروع دوره آموزشی (ردیف1) :

تاریخ پایان دوره آموزشی (ردیف1) :

نام موسسه آموزشی (ردیف1) :

استاد دوره آموزشی (ردیف1) :

ملاحظات دوره آموزشی (ردیف1) :

دوره آموزشی (ردیف2) :

تاریخ شروع دوره آموزشی (ردیف2) :

تاریخ پایان دوره آموزشی (ردیف2) :

نام موسسه آموزشی (ردیف2) :

استاد دوره آموزشی (ردیف2) :

ملاحظات دوره آموزشی (ردیف2) :

دوره آموزشی (ردیف3) :

تاریخ شروع دوره آموزشی (ردیف3) :

تاریخ پایان دوره آموزشی (ردیف3) :

نام موسسه آموزشی (ردیف3) :

استاد دوره آموزشی (ردیف3) :

ملاحظات دوره آموزشی (ردیف3) :

دوره آموزشی (ردیف4) :

تاریخ شروع دوره آموزشی (ردیف4) :

تاریخ پایان دوره آموزشی (ردیف4) :

نام موسسه آموزشی (ردیف4)

استاد دوره آموزشی (ردیف4) :

ملاحظات دوره آموزشی (ردیف4) :

* اطلاعات شخصی :

 

نام : نام خانوادگی : نام پدر :

آپلود عکس

شماره شناسنامه : تاریخ تولد :
محل تولد(استان/شهرستان) :
تابعیت : دین/مذهب : کد ملی :
وضعیت تاهل :           مجرد : متاهل :

 

مشخصات همسر :

نام و نام خانوادگی : شغل : محل کار :
آدرس کامل منزل فعلی :
شغل : ایمیل : تلفن :

نام و آدرس شخصی که بتوان در صورت لزوم توسط وی با شما تماس گرفت:

نام : تلفن :
آدرس :

 

 

* سوابق تحصیلی :

 

مقطع تحصیلی

محل اخذ مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ

معدل کل

توضیحات

شروع

پایان

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

دوره های آموزشی – فعالیتهای ویژه

 

*  سوابق کارپژوهشی / اجرایی  :

 

ردیف

محل کار

تاریخ

سمت

میزان حقوق ماهیانه

(ریال)

علت ترک کار

از

تا

1

2

3

4

 

* سوابق دوره های آموزشی که طی کرده اید :

 

ردیف

دوره آموزشی

تاریخ

نام مؤسسه

استاد دوره

ملاحظات

از

تا

1

2

3

4

 

* سوابق تدریس :

 

ردیف

محل تدریس

تاریخ

دروس تدریس شده

نتیجه ارزیابی حوزه آموزشی

ملاحظات

از

تا

1
2
3
4
5

 

سوابق علمی(مقالات/ تألیفات / کنفرانس ها):

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

* مهارتها :

 

کامپیوتر(عنوان نرم افزارها را ذکر کنید):

متوسط

خوب

عالی

1.

2.

3.

4.

زبانهای خارجی :
1.
مهارت درخواندن
مهارت درنوشتن
مهارت در شنیدن
مهارت در صحبت کردن
2.
مهارت درخواندن
مهارت درنوشتن
مهارت در شنیدن
مهارت در صحبت کردن
3.
مهارت درخواندن
مهارت درنوشتن
مهارت در شنیدن
مهارت در صحبت کردن
سایر مهارت ها :

 

* سایر مواردی که ذکر آن ممکن است در شناخت بیشتر نسبت به توانایی شما مؤثر واقع شود را ذکر نمایید.

 

مشخصات 3 نفر معرف که صلاحیت شما را تائید کنند :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

نسبت

آدرس و تلفن محل کار

تلفن تماس ضروری

1

2

3

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖